Projekt „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” zakończony

Pragnę Państwa poinformować, że projekt realizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy KIK/50 został zamknięty. W ramach Projektu zostało zamontowanych 3.909 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej a powierzchnia zamontowanych kolektorów słonecznych wyniosła około 25.000 m2. Z tej liczby w Gminie Mszana Dolna powstało 897 instalacji solarnych.

 

            W kwietniu 2012r. została podpisana umowa na realizację inwestycji, w której zaplanowano m.in. wykonanie 2.300 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej. W wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych i różnic kursowych (budżet we frankach szwajcarskich) wykonanych zostało dodatkowo 1.609 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenach gmin biorących udział w projekcie. W trakcie realizacji projektu Lider na zakończenie każdego kwartału składał raport z realizacji zadań wraz z właściwą dokumentacją sprawozdawczą. Następnie raport ten podlegał weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą i Krajową Izbę Koordynującą, a po ich akceptacji otrzymywano środki w wysokości 85% wartości kwalifikowanej i jednocześnie zaraportowanej. Kilkukrotnie zmieniano termin zakończenia projektu, który ostatecznie zakończył się 30.09.2016r.

Na realizację Projektu wydano 38.297.285,53 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 32.552.692,19 zł, pozostałą kwotę pokryli mieszkańcy i gminy uczestniczące w projekcie.

W okresie realizacji odbyły się wizyty monitorująco- kontrolne Projektu KIK/50, konferencje przy udziale strony Szwajcarskiej, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju (KIK) i Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Opiekun projektu –Instytucja Pośrednicząca -IP). Podczas realizacji projektu przeprowadzane były liczne kontrole prawidłowości w wydatkowaniu i realizacji całej inwestycji przez m.in.: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, kontrole zlecone przez Instytucje Pośredniczącą, Urząd Kontroli Skarbowej oraz audyty zlecone przez Lidera projektu. Ostatnia kontrola w okresie od września do listopada przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli. Otrzymany protokół pokontrolny we wszystkich obszarach realizacji nie wykazał żadnych nieprawidłowości (protokół w załączeniu). Kontrolowano zarówno przetargi, prawidłowość poniesionych wydatków, osiągnięte efekty oraz realizację zadań z zakresu promocji, szkoleń itp. Dzięki tak licznym kontrolom, które nie wykazały na żadnym etapie realizacji projektu nieprawidłowości, mamy pewność, że projekt ten możemy traktować jak perełkę wśród inwestycji.

Był to największy projekt realizowany w naszych gminach, łącznie uczestniczyło w nim 21.000  mieszkańców, zamontowano około 25.000 m2 powierzchni kolektorów, co odpowiada wielkością ponad 3 - krotnej wielkości boiska sportowego (stadion narodowy), zamontowano łącznie ponad 150 km rur.              

            Dzięki realizacji tego projektu poprawi się jakość powietrza na terenach tak pięknych krajobrazowo, co z pewnością wpłynie na wzrost turystyki w regionie i poprawi jakość życia mieszkańców.

Jednak nie spoczniemy na laurach i będziemy dążyć do pozyskania środków zewnętrznych w celu dalszej poprawy naszego środowiska naturalnego.

Wystąpienie pokontrolne - pobierz