Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniaNarodowy spis powszechnytransmisjakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencjaProgram Czyste Powietrze

Aktualności


„Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce”

19/12/2017, dodał: Józef Pajdzik czytano: 1666 razy

Mszana Dolna, dnia  19.12. 2017 r.

GKOŚR 6220.8.2017

Obwieszczenie/zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

                        Na podstawie art. 61 §1 i § 4 art., art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zwanej dalej K.p.a.) oraz 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm. zwanej dalej „Uooś”) w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 71)

 

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, z dnia 15.12.2017 r. (data wpływu: 18.12.2017r.), złożony przez pełnomocnika mgr inż. Roberta Dudę, prowadzącego firmę  pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Robert Duda z siedzibą w Maniowach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce”, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na nieruchomościach w jednostce ewidencyjnej 120709_2 Mszana Dolna w obrębie ewidencyjnym 0006 Łostówka oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi:

oraz na nieruchomościach  w jednostce ewidencyjnej 120703_2 Dobra, w obrębie ewidencyjnym 0010 Wilczyce, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

 

Celem postępowania w sprawie oceny  oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia  jest określenie, analiza oraz ocena  bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, między innymi na  środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 i art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy dnia  3 października 2008 r. „Uooś” oraz  § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 71)  postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie oraz Małopolskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  opinii oraz uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a.  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się  terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień  spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W myśl art. 10 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a - w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ  administracji publicznej  o każdej zmianie swojego adresu oraz na podstawie  § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1  doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem  ma skutek prawny. Ponieważ w powyższej sprawie  liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. „Uooś” niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicach ogłoszeń  Urzędów Gmin:  Mszana Dolna oraz Dobra, w granicach których  realizowane będzie przedsięwzięcie. Ponadto informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, wniosku  o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach,  zawierających  informację o środowisku i jego ochronie zamieszczony jest na stronie gminy Mszana Dolna w BIP: http://www.mszana.pl http://www.ekokarty.pl/wykaz/gmina_mszana_dolna/index.php.

Z zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia oraz dokumentacją sprawy,  strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530, pokój nr 39 – referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  tel. 18 33 10 009 wew. 339.

 

Wójt Gminy

Mszana Dolna

Bolesław Żaba

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniu: 19.12.2017 r. r.