Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniaNarodowy spis powszechnytransmisjakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencjaProgram Czyste Powietrze

Aktualności


„Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615 K Mszana Górna – Wilczyce – w km 0+200 - 1+316 i w km 1+481 – 2+353 ..."

30/05/2017, dodał: Józef Pajdzik czytano: 2329 razy

Mszana Dolna  30.05.2017 r.

 

GKOŚR 6220.1.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E / Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) powoływanej dalej jako ”Uooś”

Wójt Gminy Mszana Dolna   

 

z a w i a d a m i a,  że po zapoznaniu się opiniami:  Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (opinia sanitarna z dnia 12.05.2017 r.  znak: NS-9022.10.260.2017) oraz  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo z dnia 17.05.2017 r., znak: ST.II.4240.46.2017.KM) i po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust.1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. „Uooś”, wydał postanowienie z dnia 30.05.2017 r.,  znak: GKOŚR-6220.1.2017,   w którym nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia p.n.Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615 K Mszana Górna – Wilczyce – w km 0+200 - 1+316 i w km 1+481 – 2+353 w m. Mszana Górna/Łętowe , poprzez wykonanie chodnika  wraz z oświetleniem ulicznym”, powiat limanowski, województwo małopolskie, będącego przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.  10 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./, zawiadamia się, że przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia i z zebranym materiałem dowodowym  w sprawie oraz mogą wypowiedzieć się co do zgromadzonych materiałów i dowodów  w sprawie, w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, Ochrona Środowiska - pokój nr 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-15, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis art. 10 Kpa jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Równocześnie,  zgodnie z art. 79  ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) ''Uooś',

 

zawiadamiam

 

wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków  w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w  Urzędzie Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, pok. 39, referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. 

 

                                           od dnia 30.05.2017 r. do dnia 29.06.2017 r.

 

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4, organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków  oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

W myśl art. 34 w/w ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - email: gmina@mszana.pl.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 ‘'Uooś'’, uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wójt Gminy

Mszana Dolna

Bolesław Żaba

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniu: 30.05.2017 r.

W załączeniu: postanowienie z dnia 30.05.2017 r. - pobierz